UGreenFx

THỎA THUẬN TIỀN THƯỞNG 2021

THỎA THUẬN TIỀN THƯỞNG

Please make sure You carefully read, understand and agree

To View in PDF Version – click here

THỎA THUẬN TIỀN THƯỞNG

 

 1. Thỏa thuận tiền thưởng này (sau đây gọi là “Thỏa thuận”) được thực hiện và ký kết bởi/giữa:
 2. UGreenFX (sau đây gọi là “Công ty”) và bất kỳ cá nhân nào, có thể là pháp nhân hoặc thể nhân mà Công ty đã chấp nhận là Khách hàng.

1.1. Bằng cách chấp nhận tuân theo các Điều khoản và Điều kiện của Thỏa thuận, Khách hàng đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản như được nêu ở đây.

 

 1. Điều khoản và Điều kiện của Thỏa thuận Tiền thưởng

2.1. Quyết định có cung cấp Tiền thưởng cho Khách hàng rõ ràng và không thể tranh cãi là theo quyết định xác thực và không hạn chế của Công ty.

 

2.2. Nếu Khách hàng quan tâm đến việc nhận Tiền thưởng, họ nên xem xét cẩn thận các Điều khoản và Điều kiện ở đây trước khi chấp thuận Tiền thưởng từ Công ty.

 

2.3. Khách hàng phải sử dụng Tiền thưởng một cách hợp pháp và hợp lý, theo các Điều khoản và Điều kiện như đã nêu ở đây.

 

2.4. Tiền thưởng chỉ có thể được áp dụng cho một tài khoản cho mỗi Khách hàng. Nếu Khách hàng có nhiều Tài khoản Giao dịch, Khách hàng phải chỉ định Tài khoản Giao dịch nơi Tiền thưởng sẽ được phân bổ.

 

 1. Yêu cầu rút tiền

Ví dụ:

3.1. Rút tiền thông thường: để thực hiện rút tiền từ tài khoản, Khách hàng cần thực hiện

giao dịch (số lô), với số tiền (Tổng tiền thưởng) / 2 = số lô được giao dịch.

 • Nếu Khách hàng nhận được Tiền thưởng 10.000 USD;
 • Khách hàng cần giao dịch 10.000 / 2 = 5.000 lô (chỉ tính các giao dịch đã đóng) để thực hiện yêu cầu rút tiền

Chỉ giao dịch ngoại hối (Forex) hoặc các công cụ tài chính hàng hóa mới được tính theo số lượng lô sẽ được giao dịch.

 

Các giao dịch cổ phiếu, chỉ số hoặc các công cụ khác không được tính vào số lô được giao dịch.

 

3.2. Rút tiền không thông thường: Khách hàng có thể rút tiền của chính mình ngay cả trước khi đạt đến Khối lượng Giao dịch Yêu cầu. Tuy nhiên, nếu khách hàng quyết định rút trước khối lượng giao dịch được yêu cầu, số tiền rút sẽ không vượt quá số tiền đã nạp. Cần lưu ý rằng số tiền khi lựa chọn việc Rút tiền không thông thường sẽ phản ánh thành tích giao dịch của Khách hàng, theo đó tất cả các khoản lãi và lỗ được tạo ra bằng cách sử dụng tiền của chính họ đều được phân bổ cho Công ty.

 

3.3. Hơn nữa, bất kỳ lần rút tiền nào từ Tài khoản Giao dịch trước khi đạt đến Khối lượng Giao dịch Yêu cầu sẽ bị hủy bỏ hoàn toàn Tiền thưởng và số tiền sinh lời trong tài khoản. Nếu Khách hàng có các Vị thế Mở và trong trường hợp có bất kỳ tổn thất nào phát sinh do việc hủy bỏ Tiền thưởng đó, Công ty sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý.

 

Ví dụ:

– Nếu số tiền nạp là 10.000 USD;

 • Tiền thưởng là 10.000 USD;
 • Nếu Khách hàng giao dịch 2.500 lô, Khách hàng sẽ không thể rút 5.000 USD. Theo đó, Khách hàng cần giao dịch 10.000 / 2 = 5.000 lô (chỉ các giao dịch đã đóng).

 

3.4. Sau khi Khách hàng hoàn thành Khối lượng Giao dịch Yêu cầu; Khách hàng cần gửi email đến địa chỉ: [email protected] với việc tính toán tổng số lô mà họ đã giao dịch.

 

3.5. Khách hàng không thể lấy lại bất kỳ khoản Tiền thưởng nào đã bị xóa bằng cách nạp tiền vào Tài khoản giao dịch ở lần tiếp theo.

 

3.6. Công ty có quyền trì hoãn việc xử lý yêu cầu rút tiền của Khách hàng cho đến khi tất cả các Vị thế Mở được đóng lại. Do đó, Khách hàng phải đảm bảo rằng tất cả các Vị thế Mở đã được đóng/giải quyết trước khi gửi yêu cầu rút tiền.

 

 1. Hủy bỏ Tiền thưởng

4.1. Nếu Công ty nghi ngờ rằng Khách hàng đã lạm dụng hoặc cố gắng lạm dụng các Điều khoản và Điều kiện có trong tài liệu này, hoặc có hành động xấu đối với Công ty, thì Công ty có quyền tự quyết định, từ chối, giữ lại hoặc rút lại Tiền thưởng của Khách hàng và nếu cần thiết, sẽ chặn và/hoặc chấm dứt quyền truy cập của Khách hàng vào Tài khoản giao dịch.

 

4.2. Trong những trường hợp như vậy, Công ty sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ hậu quả nào khác do việc hủy bỏ và/hoặc loại bỏ Tiền thưởng. Nếu Khách hàng có các Vị thế Mở và trong trường hợp có bất kỳ tổn thất nào phát sinh do việc hủy bỏ Tiền thưởng đó, Công ty sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý.

 

4.3. Quyết định về việc Khách hàng có đang lạm dụng và/hoặc thao túng nền tảng giao dịch của Công ty và/hoặc Tiền thưởng hay không là theo quyết định riêng của Công ty.

 

4.4. Công ty có quyền thu hồi hoặc thay đổi Tiền thưởng bất kỳ lúc nào.

 

4.5. Nếu Công ty có (các) lý do để tin rằng Khách hàng có nhiều Tài khoản giao dịch sử dụng Tiền thưởng, thì Công ty có quyền, mà không cần sự đồng ý của Khách hàng, rút ​​ngay Tiền thưởng từ (các) Tài khoản giao dịch của Khách hàng và giữ bất kỳ yêu cầu rút/nạp tiền trước khi Công ty điều tra tình hình. Trong trường hợp có bất kỳ tổn thất nào phát sinh do việc loại bỏ như vậy, Công ty sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý.

 

4.6. Công ty không khuyến nghị nhận Tiền thưởng trừ khi Khách hàng biết cách làm nó có lợi cho mình.

 

 1. Giới hạn Tiền thưởng

5.1. Các khoản tiền nội bộ được chuyển giữa các Tài khoản Giao dịch trong Công ty được xem là tiền rút; do đó, việc loại bỏ Tiền thưởng sẽ được áp dụng theo các Điều khoản và Điều kiện như được nêu ở đây.

 

5.2. Nếu Khối lượng Giao dịch Yêu cầu không được đáp ứng và Vốn chủ sở hữu (hiển thị trong nền tảng) của Tài khoản Giao dịch thấp hơn Số Tiền thưởng (hiển thị trong nền tảng), thì Tiền thưởng sẽ tự động bị hệ thống loại bỏ.

Nói cách khác, nếu Vốn chủ sở hữu bằng tiền mặt (Vốn chủ sở hữu – Tiền thưởng đang hoạt động) trở thành 0 hoặc ít hơn, tất cả các Khoản tiền thưởng sẽ bị hủy bỏ và bị xóa khỏi Tài khoản Giao dịch tương ứng. Trong những trường hợp này, Công ty sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ hậu quả nào của việc hủy bỏ Tiền thưởng, bao gồm, nhưng không giới hạn ở (các) lệnh đóng bằng lệnh Stop Out.

 

Ví dụ:

 • Khách hàng đã nạp 10.000 USD;
 • Kết quả là Khách hàng đã nhận được Số Tiền thưởng là 5.000 USD;
 • Số dư Tài khoản Giao dịch của Khách hàng có sẵn để giao dịch là 15.000 USD
 • Nếu Vốn chủ sở hữu dưới 5.000 USD, Tiền thưởng sẽ tự động bị xóa.

 

5.3. Tiền thưởng không thể được chuyển giữa các Tài khoản Giao dịch.

 

5.4. Những người dưới mười tám (18) tuổi hoặc dưới độ tuổi hợp pháp có thẩm quyền tại quốc gia cư trú của họ (trẻ vị thành niên) không được phép tham gia ưu đãi Tiền thưởng.

 

5.5. Tiền thưởng tối đa có thể nhận được là 100.000 USD (hoặc bất kỳ loại tiền tệ nào khác tương đương) cho mỗi Khách hàng. (phụ thuộc vào số tiền nạp)

 

5.6 Cơ cấu tiền thưởng được thể hiện bằng đơn vị tiền tệ USD.

Quyết định có cung cấp Tiền thưởng cho Khách hàng rõ ràng và không thể tranh cãi là theo quyết định xác thực và không hạn chế của Công ty.

Cơ cấu tiền thưởng có thể thay đổi theo thời gian.

 

1.000 – 5.000 Tiền nạp = 10% Tiền thưởng

5.000 – 10.000 Tiền nạp = 12% Tiền thưởng

10.000 – 15.000 Tiền nạp = 15% Tiền thưởng

 15.000 – 20.000 Tiền nạp = 18% Tiền thưởng

20.000 – 25.000 Tiền nạp = 20% Tiền thưởng

25.000 – 30.000 Tiền nạp = 22% Tiền thưởng

30.000 – 35.000 Tiền nạp = 25% Tiền thưởng

35,000 – 40,000 Tiền nạp = 27% Tiền thưởng

40.000 – 45.000 Tiền nạp = 30% Tiền thưởng

45,000 – 50,000 Tiền nạp = 33% Tiền thưởng

50.000+ Tiền nạp = 50% Tiền thưởng

 

 1. Thừa nhận và Cảnh báo Rủi ro

6.1. Khách hàng hiểu rằng Tiền thưởng mang lại cho họ giá trị gia tăng và đòn bẩy giao dịch bổ sung. Do đó, phải luôn thận trọng khi sử dụng Tiền thưởng. Bằng cách sử dụng Tiền thưởng, các giao dịch cao hơn có thể bị đóng; do đó, có thể kiếm được nhiều tiền hơn; tuy nhiên, Khách hàng cũng có thể mất tiền nhiều hơn dự kiến.

 

6.2. Khách hàng thừa nhận rằng Forex và Hợp đồng chênh lệch (CFD) là các sản phẩm đòn bẩy có mức độ rủi ro cao. Cần lưu ý rằng khi giao dịch các sản phẩm nói trên, Khách hàng có thể mất toàn bộ số vốn đã đầu tư. Những sản phẩm này có thể không phù hợp với tất cả mọi người và Khách hàng phải đảm bảo rằng họ hiểu những rủi ro liên quan. Chọn sử dụng Tiền thưởng có thể làm tăng nguy cơ mất tất cả tài sản. Khách hàng nên tìm kiếm lời khuyên độc lập nếu cần thiết.

 

 

 1. Tổng quan

7.1. Tiền thưởng trên tuân theo Điều khoản Kinh doanh của Công ty và có trên trang web của Công ty, có thể được sửa đổi theo thời gian.

 

7.2. Sau khi Khách hàng đọc, hiểu và đồng ý với Thỏa thuận, Khách hàng có thể đăng ký tham gia Tiền thưởng bằng cách gửi email đến địa chỉ: [email protected]

 

7.3. Trong trường hợp có sự khác biệt giữa ý nghĩa của bất kỳ phiên bản dịch thuật nào của Thỏa thuận này hoặc bất kỳ thông tin liên lạc nào khác tạo nên một phần của Thỏa thuận này bằng bất kỳ ngôn ngữ khác, ý nghĩa của phiên bản Tiếng Anh sẽ được ưu tiên áp dụng.

Best Forex Educators

2015

Best Customer Service Provider

2017

Most Trustworthy Broker

2017

Best Investment Trading Platform

2016

Best Forex Trading Platform

2015

CẢNH BÁO RỦI RO

CFD và Forex là các hoạt động tài chính phức tạp được giao dịch trên ký quỹ. Giao dịch CFD và Forex có rủi ro và có thể không phù hợp với tất cả nhà đầu tư, công ty chúng tôi KHÔNG đảm bảo bất kỳ khoản LÃI hoặc LỖ nào. Các chỉ số của CFD và Forex trong quá khứ không phải là một chỉ báo đáng tin cậy về kết quả trong tương lai, công ty chúng tôi cung cấp cho khách hàng những phân tích và thông tin nhận được từ thị trường tài chính WallStreet và Châu Âu, tuy nhiên, quyết định thực hiện cuối cùng và kết quả thực tế dựa trên các giao dịch đang hoạt động là 100% trách nhiệm của khách hàng.

UGreenFx có quyền sửa đổi và cập nhật các chính sách, điều khoản và điều kiện của mình. Hầu hết các chính sách đều phù hợp và các cập nhật của công ty đều được công bố trên trang web chính thức của UGreenFx. Khi sử dụng bất kỳ dịch vụ nào của UGreenFx, Khách hàng và Đối tác đã đồng ý với các điều khoản và điều kiện hiện hành được cung cấp trong các thỏa thuận và văn bản pháp lý của công ty. Khách hàng và Đối tác được xem là đã hiểu rõ tất cả các rủi ro liên quan đến các dịch vụ tài chính và các khoản phí giao dịch do UGreenFx áp dụng.